kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Szkody osobowe z oc sprawcy

Poszkodowany w wypadku drogowym powinien wystąpić z roszczeniem przeciwko posiadaczowi pojazdu lub kierowcy, bądź też bezpośrednio przeciwko towarzystwu ubezpieczeń (actio directa). W ramach ubezpieczenia Odopowiedzialności Cywilnej TU wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie w miejsce posiadacza pojazdu (sprawcy/uczestnika zdarzenia)

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący w danym momencie pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania lub zadośćuczynienia za wyrządzoną w związku ruchem tego pojazdu szkody, której następstwem są m.in. śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Przepisy prawa umożliwiają poszkodowanemu w wypadku do skierowania bezpośredniego roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi a nie przeciwko osobie, która wypadek spowodowała. Takie prawo jest w pełni uzasadnione względami społeczno - gospodarczymi oraz celowe z punktu widzenia ekonomiki procesowej. Poszkodowany może dzięki skierowaniu sprawy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu stosunkowo szybko i skutecznie odzyskać należne odszkodowanie. Zakład Ubezpieczeń jest najczęściej dłużnikiem zawsze wypłacalnym w przeciwieństwie do osoby która spowodowała wypadek. Oprócz roszczeniom przeciwko TU, adwokat w większości przypadków domaga się także stosownego zadośćuczynienia od sprawcy w procesie karnym.

Etapy dochodzenia roszczeń z OC sprawcy

Zadośćuczynienie od sprawcy wypadku osoba poszkodowana może domagać się w procesie karnym w którym zostanie udowodniona wina. W przypadku przyczynienia się osoby pokrzywdzonej do powstania wypadku Sąd może takie zadośćuczynienie stosownie ograniczyć.

Roszczenie od ubezpieczyciela po wystąpieniu zdarzenia należy złożyć jak najszybciej. Data wystąpienia z roszczeniem determinuje termin od którego możemy później domagać się odsetek. Najczęściej ubezpieczyciel po wezwaniu go do zapłaty przyznaje odszkodowanie w minimalnej wysokości.

Złożenie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi następuje najczęściej po zakończeniu lub w trakcie procesu karnego oraz po zakończeniu procesu przyznania odszkodowania przez TU w trybie wezwania go przez pokrzywdzonego. Złożeni pozwu musi być dokładnie zaplanowane i przygotowane. Najlepiej aby cała dokumentacja medyczna związana z wypadkiem była już przygotowana. Dobrze napisany pozew z odpowiednio przygotowanym materiałem dowodowym to pół sukcesu w odzyskaniu wysokiego odszkodowania.

Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Otrzymanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń wiąże się z koniecznością wskazania sprawcy szkody (posiadacza, kierującego pojazdem) oraz posiadania przez sprawcę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku gdy sprawca wypadku jest nieznany, nie został znaleziony lub zidentyfikowany lub gdy nie posiadał umowy ubezpieczenia OC poszkodowany może domagać się odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Niestety w przypadku gdy sąd ustali, że poszkodowany przyczynił się do zaistnienia zdarzenia komunikacyjnego, zawinionego bezpośrednio przez kierowcę innego pojazdu, który nie jest zidentyfikowany, fakt ten wyłącza możliwość uzyskania odszkodowania na rzecz poszkodowanego od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku gdy nie ustalono tożsamości właściciela lub kierującego pojazdem oraz nie zidentyfikowano pojazdu, którym wyrządzono szkodę odpowiedzialność Funduszu ograniczać się może tylko do szkody na osobie.

W przypadku zidentyfikowania pojazdu oraz jego posidacza podczas gdy nie był on objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów Fundusz ponosi odpowiedzialność zarówno za szkodę na mieniu jak i na osobie.

Orzecznictwo

wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14.05.1996r. (I ACr 177/96)

  1. Jeżeli zidentyfikowany został kierujący pojazdem sprawca szkody (złodziej) oraz ustalone zostały dane dotyczące pojazdu, wówczas odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) ponosi właściwy zakład ubezpieczeń, któremu służą roszczenia zwrotne przeciwko złodziejowi (§ 10 pkt 3 oraz § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - Dz. U. Nr 96, poz. 475 ze zm.).
  2. Jeżeli natomiast sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany, tj. nie można było ustalić tożsamości kierującego pojazdem (w tym również złodzieja), ani danych dotyczących pojazdu, osoba poszkodowana może dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, i to tylko w zakresie szkody na osobie (§ 34 pkt 1 zd. 1 rozporządzenia Ministra Finansów).
  3. W sytuacji wreszcie, gdy zidentyfikowany sprawca szkody nie posiadał ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z ubezpieczenia OC, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca osobie uprawnionej odszkodowanie za szkody na osobie i mieniu (§ 34 pkt 1 zd. 2 rozporządzenia Ministra Finansów). Nie dotyczy to jednak wypadku, w którym sprawca szkody był złodziejem pojazdu, wówczas bowiem - jak wyżej stwierdzono - odpowiedzialność za szkodę na mieniu i na osobie ponosi zakład ubezpieczeń w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a nie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26.10.1995r.. (I ACr 241/95)

  1. Przyjęcie przez sąd, że kierowca samochodu przyczynił się do zaistnienia wypadku komunikacyjnego, zawinionego bezpośrednio przez kierowcę innego pojazdu mechanicznego, który nie został zidentyfikowany, wyłącza możliwość zasądzenia świadczenia na rzecz poszkodowanego od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.