kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Zakres usług

Zakresem usług objęte są w szczególności:
(wyliczenie ma charakter przykładowy, nie zwiera wszystkich spraw, którymi zajmuje się kancelaria)

Prawo Cywilne:

1. Prawo rzeczowe.
Sprawy o prawa własności zarówno nieruchomości jak i rzeczy ruchomych (m. in. o naruszenie prawa własności, eksmisję, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, służebności drogi koniecznej, zasiedzenie, naruszenie posiadania).

2. Zobowiązania.
Zobowiązania umowne oraz deliktowe (w szczególności: analiza (opiniowanie) i sporządzanie umów, negocjowanie umów, sprawy o zapłatę, odszkodowanie (za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umów, z tytułu wypadków, za zniszczenia mienia lub uszczerbek na zdrowiu)).

3. Prawo spadkowe.
W szczególności: przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie: ustawy, testamentu), zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, zobowiązanie do wykonania lub zmniejszenia zapisu lub polecenia, dział spadku.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze:

W szczególności sprawy o:
- alimenty,
- rozwód,
- podział majątku wspólnego,
- ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
- wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania małżonka,
- zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
- zniesienie wspólności ustawowej,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- unieważnienie małżeństwa,
- stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
- separację,
- uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego,
- wypłacanie wynagrodzenia za pracę współmałżonkowi,
- ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
- uznanie dziecka, unieważnienie uznania, przysposobienie,
- ubezwłasnowolnienie,
- przyznanie / pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie kontaktów,
- powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Prawo Karne / Wykroczeń

Świadczę pomoc prawną zarówno osobom podejrzanym / oskarżonym (obwinionym) o popełnienie przestępstwa (wykroczenia) – występując w charakterze obrońcy na wszystkich etapach postępowania, jak i osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dochodzeniu ich roszczeń w procesie karnym, a także w postępowaniu cywilnym.

Prawo Pracy

Reprezentuję przed Sądami zarówno pracodawców jak i pracowników w procesach należących do właściwości Sądów Pracy (zarówno rejonowych jak i okręgowych), na każdym etapie postępowania. Kancelaria nadto udziela porad prawnych oraz opiniuje i sporządza projekty umów o pracę, a także regulaminów pracy. W szczególności do typowych spraw w tym zakresie należą sprawy o:
- przywrócenie do pracy,
- uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
- odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
- odszkodowanie za dyskryminację,
- odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
- roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
- sprostowanie świadectwa pracy,
- wynagrodzenie za nadgodziny oraz pracę w porze nocnej.

Prawo Handlowe

Świadczę kompleksową pomoc prawną podmiotom gospodarczym zarówno osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jak i spółkom prawa handlowego.

Prawo Kanoniczne

Dodatkowo oferuję doradztwo w zakresie inicjowania procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych.