kancelaria Gałecka Nerek logo kancelaria adwokacka Rawa Mazowiecka adwokat Rawa Mazowiecka dojazd
kancelaria odszkodowania facebook
kancelaria odszkodowania google+
kancelaria odszkodowania twitter

Odszkodowania medyczne

Odszkodowania medyczne za błąd w sztuce lekarskiej należą do jednych z najbardziej skomplikowanych i trudnych spraw oraz zagadnień prawnych. Procesy o błędy medyczne są bardzo trudne w prowadzeniu. Proces dowodowy jest bardzo skomplikowany i wymagający dokładnego przeprowadzenia. Oprócz znajmości zagadnień prawnych, sprawy o odszkodowanie medyczne wymagają także minimalnej wiedzy z medycyny. Nasza kancelaria może Państwu zaproponować fachowe podejście do każdej kwestii dotyczącej procesu o odszkodowanie medyczne. Współpracujemy z lekarzami, którzy pomagają nam przeprowadzać te niezwykle trudne i wymagające sprawy. Wysokość odszkodowań uzyskiwanych przez naszą kancelarię należą do jednych z największych w województwach mazowieckim oraz łódzkim.

Zdarzenie medyczne

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta:

Art. 67a [Zdarzenia medyczne; zakres przedmiotowy]
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
- zwanego dalej „zdarzeniem medycznym”.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Administracyjne dochodzenie roszczenia

Nowością w sprawach o odszkodowania medyczne jest nowy tryb administracyjnego dochodzenia roszczenia. Od 1 stycznia 2012 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące odszkodowań za błędy medyczne. Jedną z nowości jest powołanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisje nie mają na celu przyznawania odszkodowania, ale zajmują się określeniem, czy zdarzenie medyczne miało miejsce. Komisje składają się z 16 członków z wykształceniem prawniczym lub medycznym ale orzeczenia wydają w minimalnym składzie czteroosobowym. Komisje są organem postępowania ugodowo – mediacyjnego, działającym stricte w oparciu o procedurę wynikającą z ustawy, a w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy do postępowania przed wojewódzką komisją stosuje się przepisy KPC.

W tym trybie poszkodowany pacjent, występować będzie samodzielnie składając wniosek. Wymogi formalne i merytoryczne wniosku określa ustawa. Tryb ten dostępny jest do zdarzeń mających miejsce po 01.12.2012r. Górne granice dochodzonych roszczeń wynoszą 100 tyś. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta oraz 300 tyś. zł w przypadku zgonu pacjenta. Tryb administracyjny nie przewiduje uzyskania renty od ubezpieczyciela. W związku z tymi ograniczeniami dochodzenie odszkodowania w tym trybie powinno być rozważane w przypadku błędów medycznych skutkujących nieznacznymi konsekwencjami.

Przyjęte rozwiązanie przewiduje złożenie wniosku do komisji wojewódzkiej. Ma ona 4 miesiące na rozstrzygnięcie, czy doszło do zdarzenia medycznego. Jeżeli ustalenie komisji będzie pozytywne, w dalszym etapie postępowania firma ubezpieczająca szpital przedstawia propozycję wysokości odszkodowania. Jeżeli klient zgodzi się na zaproponowaną kwotę odszkodowania sprawa jest zakończona, a pacjent co do zasady przyjmując odszkodowanie zrzeka się dalszych roszczeń związanych z błędem medycznym. W przypadku braku akceptacji wysokości odszkodowania w dalszym ciągu istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania w zwykłym trybie procesowym. Największą zaletą trybu administracyjnego jest szybki (4 miesiące) czas postępowania oraz fakt koncentrowania się postępowania na obiektywnym ustaleniu czy wystąpił błąd medyczny. Sprawa winy w tym trybie nie jest istotna. Kwota odszkodowania ustalana przez komisję i ubezpieczyciela jest jedynie ustalana w stosunku do skutków błędu, które mają odzwierciedlenie na zdrowiu pacjenta. Pomija się koszty leczenia związane ze zdarzeniem, straty finansowe (np. utracone korzyści) itp.

Dochodzenie odszkodowania przed sądem

W trybie tradycyjnym roszczenia o odszkodowania w oparciu o przepisy KC kierowane są w pierwszej kolejności do jednostki medycznej ponoszącej odpowiedzialność za błąd oraz ewentualnie do jej ubezpieczyciela. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania sprawa musi trafić do sądu. W takim przypadku kluczowe do wygrania procesu jest:

  1. zgromadzenie całej niezbędnej dokumentacji medycznej - historia choroby, leczenia, opinie lekarzy, wyniki badań itp.
  2. konsultacja przypadku z innym lekarzem, którego opinii ufamy - trzeba mieć pewność że są szanse na zwycięstwo w sądzie;
  3. opinia biegłego sądowego;

Właściwie rozpoczynając proces o błąd medyczny istotne są dwie kwestie: 1) czy błąd wystąpił, 2) jeżeli tak to jaka jest wysokość odszkodowania. Pierwszy fakt dowieść może tylko i wyłącznie zgromadzona przez nas dokumentacja medyczna oraz co najważniejsze opinia biegłego sądowego (lekarza). W przypadku negatywnej opinii biegłego lekarza szanse nasze są minimalne. Można oczywiście spróbować wskazać drugiego biegłego ale i tak jego opinia najczęściej nie podważy już wydanej opinii. Sędzie nie jest lekarzem jego wyrok w sprawie o odszkodowanie medyczne zawsze opiera się na opinii biegłych lekarzy. Dlatego tak ważne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji z naszego leczenia.

W przypadku ustalenia przez sąd, że placówka służby zdrowia winna jest wystąpienia zdarzenia medycznego, sprawa zwraca się do kolejnej kwestii tj. ustalenia wysokości odszkodowania. Tutaj postępowanie dowodowe daje dużo większe możliwości niż przy ustaleniu winy. Dowodzenie strat poniesionych przez poszkodowanego może być przeprowadzone zarówno dokumentami jak i świadkami. Krzywda w każdym przypadku jest inna. Wykazanie jej wysokości to zadanie dla doświadczonych prawników. Najważniejsze jest wykazanie strat poniesionych przez pokrzywdzonego oraz rozmiaru jego cierpień i krzywdy fizycznej. W tej sprawie powinni Państwo się zdać na doświadczonych prawników.

Główną wadą postępowania przed sądem jest przewlekłość postępowania. Sprawa sądowa o odszkodowanie od placówki medycznej może trwać nawet kilka lat. Tryb zwykły posiada jednak wiele istotnych zalet. Sprawa w sądzie ustali odpowiedzialnych za naszą krzywdę. Umożliwi to domaganie się odszkodowania także w przyszłości jeżeli skutki błędu będą miały wpływ na przyszłość lub dopiero się ujawnią. W procesie przed sądem można się domagać: renty wyrównawczej albo renty związanej ze zwiększonymi potrzebami (rehabilitacja, opieka pielęgniarska, dieta, leki, itp.), odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę, zwrotu kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. Dodatkowym atutem procesu jest brak jakichkolwiek limitów na wysokość przyznanego nam odszkodowania. Każdy wypadek jest indywidualny i jako taki jest rozpatrywany.