Należy podkreślić, że prawo cywilne jest bardzo szeroko rozumiane. Obecność profesjonalnego pełnomocnika powinna nadać sprawie odpowiedni bieg i pozwolić na skorzystanie z przepisów, które są adekwatne do przedstawionego stanu faktycznego.

W sprawach cywilnych bardzo istotną kwestią są koszty sądowe. Większość spraw cywilnych może być wszczęta dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, niejednokrotnie bardzo wysokiej. Wielokrotnie pomagałam również sformułować wnioski o zwolnienia od kosztów i opłaty sądowej. Prawidłowo wypełniony i udokumentowany wniosek daje duże szanse, że Sąd pozytywnie go rozpozna, a to umożliwi Państwu wszczęcie postępowania i dochodzenie swoich racji.

Wielokrotnie prowadziłam sprawy

 1. z zakresu prawa rzeczowego, które obejmuje sprawy o prawa własności zarówno nieruchomości jak i rzeczy ruchomych, in. o:

  • naruszenie prawa własności,
  • eksmisję,
  • zniesienie współwłasności,
  • rozgraniczenie nieruchomości,
  • służebności drogi koniecznej,
  • zasiedzenie,
  • naruszenie posiadania.
 2. z zakresu zobowiązań umownych oraz deliktowych a w szczególności:

  • analizy (opiniowania) i sporządzania umów,
  • negocjowania umów,
  • spraw o zapłatę,
  • odszkodowań (za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umów, z tytułu wypadków, za zniszczenia mienia lub uszczerbek na zdrowiu).
  • z zakresu prawa spadkowego w tym:
  • przyjęcia spadku,
  • odrzucenia spadku,
  • stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie: ustawy, testamentu),
  • zachowku,
  • uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • zobowiązania do wykonania lub zmniejszenia zapisu lub polecenia,
  • działu spadku.
 3. a także sprawy o:

  • rozwód,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
  • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania małżonka,
  • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
  • zniesienie wspólności ustawowej,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
  • separację.